ลำดับ บริษัท ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์
1 บล. เอเชีย พลัส จำกัด นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์   02-680-1228   nalinrat@asiaplus.co.th
2 บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด อดิศักดิ์ พรหมบุญ   02-680-5056   Adisak.Pr@asiawealth.co.th
3 บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กิจพัฒน วงษ์เมตตา   02-618-1951   kijapat.won@bualuang.co.th
4 บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด สุวัฒน์ สินสาฎก   02-657-9228   suwat.si@cimb.com
5 บล. หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล   02-633-6464   wattanap@dbtisco.com
6 บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) พรสุข อมรวดีกุล   02-646-9964   pornsook.a@fnsyrus.com
7 บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณจักรพงศ์ เชวงศรี   02-696-0045   jakapong.c@kasikornsecurities.com
8 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วรนารถ มีถาวร   02-658-8856   voranartm@kgi.co.th
9 บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) กรัณย์ อินทร์ชัย   02-659-7000 #5010   Karun.intrachai@krungsrisecurities.com
10 บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด พูนพัทธ์ ไชยคำหาญ   02-648-1121   poonpat.c@ktbst.co.th
11 บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มุกดา ห่มม่วง   02-352-5152   mookda.ho@lhsec.co.th
12 บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สุทธิชัย คุ้มวรชัย   02-658-6300 #1400   sutthichai.k@maybank-ke.co.th
13 บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์   02-305-9204   sirichai@phatrasecurities.com
14 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดนัย ดุลยาพิศิษฐ์ชัย   02-635-1700 #481   danait@phillip.co.th