ข้อมูลหุ้นกู้

สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BGRIM18OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 2,300 3.60 2.0 14 ตุลาคม 2559
BGRIM19OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 3,200 3.80 3.0 14 ตุลาคม 2559
BGRIM20OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 500 2.81 2.0 19 ตุลาคม 2561
BGRIM21OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 2,700 3.12 3.0 19 ตุลาคม 2561
BGRIM23OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 1,500 3.49 5.0 19 ตุลาคม 2561
BGRIM28OA หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 5,000 4.36 10.0 19 ตุลาคม 2561
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด
ABPSPV204A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 1,800 2.68 3.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV214A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 600 3.00 4.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 1,500 3.25 5.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV234A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 900 3.58 6.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV244A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 900 3.76 7.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV264A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 1,000 4.01 9.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV274A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,500 4.17 10.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV284A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 800 4.33 11.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV294A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 9 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 1,000 4.35 12.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV304A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 10 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 600 4.48 13.0 21 เมษายน 2560
ABPSPV324A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 11 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 900 4.79 15.0 21 เมษายน 2560
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
BIPA335A หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 3,350 3.95 15.0 31 พฤษภาคม 2561
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
BIPB335A หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 3,350 3.95 15.0 31 พฤษภาคม 2561