นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

    บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ ไม่รวมผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และรายได้ / รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานกระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุนเงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทโดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งงคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

    ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.37* บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2562

    *แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งจะมีการนำเสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

    นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หลังหักภาษี ทุนสารองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็น ในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล เงินปันผล (หุ้น) รอบผลประกอบการ
01 เม.ย. 2563 12 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล 0.22 01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
13 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
27 ก.พ. 2562 13 มี.ค. 2562 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.17 01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
10 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
28 ก.พ. 2561 20 มี.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.30 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560