นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

    บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิปรับปรุง (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และ รายได้/รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

    นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี ทุนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆของบริษัทย่อย อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

    อนึ่ง เนื่องจากบี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่บี.กริม เพาเวอร์ เข้าไปลงทุน นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยบางบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศกลับมาให้แก่บี.กริม เพาเวอร์ อาจทำให้บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ได้รับเงินสดรับจากเงินปันผลเต็มจำนวนตามที่ประกาศจ่าย เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ประเทศลาวมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) สำหรับการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 10 และเงินปันผลที่บี.กริม เพาเวอร์ จะได้รับจากบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอาจมีผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล เงินปันผล (หุ้น) รอบผลประกอบการ
13 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
27 ก.พ. 2562 13 มี.ค. 2562 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.17 01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
10 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
28 ก.พ. 2561 20 มี.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.30 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560