ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


2563

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q1
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2562

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2561

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB