ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


2562

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2561

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2560

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB