ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  2557 2558 2559 2560 2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ 19,854 23,943 27,747 31,482 36,585
กำไรขั้นต้น (ไม่รวม D&A) 4,409 5,626 8,161 9,498 10,194
EBITDA(1) 3,804 4,900 7,494 8,725 9,199
กำไรสุทธิ 689 347 2,316 3,594 2,976
กำไรสุทธิปรับปรุง(2) 791 1,271 2,090 2,918 3,027

งบแสดงฐานะทางการเงิน
  2557 2558 2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม 47,953 62,793 76,047 89,241 100,636
หนี้สินรวม 40,861 55,703 64,513 63,497 72,897
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,092 7,090 11,534 25,744 27,739

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  2557 2558 2559 2560 2561
อัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวม D&A) 22.20% 23.50% 29.40% 30.20% 27.86%
อัตรากำไร EBITDA 19.20% 20.50% 27.00% 27.70% 25.14%
อัตรากำไรสุทธิปรับปรุง 4.00% 5.30% 7.50% 9.30% 8.27%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.8 5.5 4.0 1.4 1.5
กำไร(ขาดทุน) สุทธิปรับปรุงต่อหุ้น(3) 0.66 0.71

หมายเหตุ

(1) EBITDA เป็นผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม แต่ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่นที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

(2) กำไรสุทธิปรับปรุงเป็นผลกำไรสุทธิโดยไม่รวมการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นและไม่รวมได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

(3) กำไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรังต่อหุ้นคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรุงที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปีและได้ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการแตกหุ้นจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท นั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชี