ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562
รายได้จากการขายและการให้บริการ 23,943 27,747 31,482 36,585 44,132
กำไรขั้นต้น 3,751 5,686 6,740 6,853 8,179
EBITDA(1) 4,900 7,494 8,725 9,199 11,485
กำไรสุทธิ 347 2,316 3,594 2,976 3,977
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36 1,380 2,127 1,863 2,331
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน(2) 1,271 2,090 2,918 3,027 3,658
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 713 1,166 1,727 1,842 2,161

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม 62,793 76,047 89,241 100,636 121,693
หนี้สินรวม 55,703 64,513 63,497 72,897 83,016
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,090 11,534 25,744 27,739 38,677

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562
อัตรากำไร EBITDA 20.50% 27.00% 27.70% 25.14% 26.02%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 5.30% 7.50% 9.30% 8.27% 8.29%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.5 4.0 1.4 1.5 1.0
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น(3) 0.66 0.71 0.83

หมายเหตุ

(1) EBITDA เป็นผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม แต่ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่นที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

(2) กำไรสุทธิปรับปรุงเป็นผลกำไรสุทธิโดยไม่รวมการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นและไม่รวมได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

(3) กำไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรังต่อหุ้นคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิปรับปรุงที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปีและได้ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการแตกหุ้นจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท นั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชี