เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 29/10/2563 11:28

BGRIM

40.25 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.25 (-0.62%)

ก่อนหน้า

40.50

เปิด

40.25

สูง

40.50

ต่ำ

40.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

949,400

Value('000 Baht)

38,212

ช่วงราคาระหว่างวัน

40.00 - 40.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

27.25 - 69.25

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %