เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 16/04/2564 16:50

BGRIM

43.25 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.25 (+0.58%)

ก่อนหน้า

43.00

เปิด

43.00

สูง

43.50

ต่ำ

42.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,335,600

Value('000 Baht)

400,048

ช่วงราคาระหว่างวัน

42.25 - 43.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

38.75 - 59.00

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %