การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบ E-AGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
2. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
11. แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
12. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


เอกสาร
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แบบ ก : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบ ข : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
2. แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)
- รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
11. แบบฟอร์มคำขอรับรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม
12. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14. แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
15. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
16. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม


เอกสาร
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แบบ ก : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบ ข : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด ชมออนไลน์


เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนเดิมที่มี QR Code)
- รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561
11. แบบฟอร์มคำขอรับรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม
12. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม


เอกสาร
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แบบ ก : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบ ข : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด ชมออนไลน์


เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
2. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ การเลือกตั้ง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงใน วันประชุม
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
11. แบบฟอร์มคำขอรับรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม


เอกสาร
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แบบ ก : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบ ข : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ