โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2563
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD. 886,002,000 33.99
2. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 633,399,700 24.30
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 235,997,750 9.05
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,540,466 5.08
5. ASIAN DEVELOPMENT BANK 123,000,000 4.72
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,979,901 1.27
7. น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 28,350,000 1.09
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,185,900 0.74
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,782,632 0.57