โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2564
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 766,002,000 29.38
2. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 633,399,700 24.30
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 235,997,750 9.05
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 120,000,000 4.60
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 119,891,148 4.60
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 49,176,219 1.89
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,933,749 1.46
8. สำนักงานประกันสังคม 32,500,000 1.25
9. น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 28,350,000 1.09
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,666,100 0.64