โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2562
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD. 886,002,000 33.99
2. นายฮาราลด์ ลิงค์ 633,399,700 24.30
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 235,997,750 9.05
4. ASIAN DEVELOPMENT BANK 123,000,000 4.72
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 44,465,200 1.71
6. น.ส.คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 28,350,000 1.09
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,191,500 1.08
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,735,600 1.03
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,722,076 0.91
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 19,520,100 0.75
11. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,367,449 0.74
12. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 17,447,300 0.67