โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 31/08/2563
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 794,002,000 30.46
2. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 633,399,700 24.30
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 235,997,750 9.05
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,769,652 5.09
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 92,000,000 3.53
6. ASIAN DEVELOPMENT BANK 55,000,000 2.11
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,072,201 1.31
8. น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 28,350,000 1.09
9. สำนักงานประกันสังคม 23,598,500 0.91
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,080,300 0.66
11. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,152,438 0.54